افزایش روزافزون بیماران مبتلا به نارسایی اعضای مهم و حیاتی بدن مانند : کلیه ، کبد ، قلب و لوزالمعده و نیاز مبرم آنان به جایگزینی این اعضای نارسا با اعضای سالم به وسیله پیوند عضو ، ایجاد مرکز پرظرفیت ، مجهز و کارآمدی را برای پاسخ به نیاز حیاتی و عاجل این توده عظیم بیماران الزامی و ضروری می سازد . با وجود تلاش مستمر و شبانه روزی گروه پزشکی و پرستاری بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز ، هنوز تعداد زیادی از بیماران نیازمند به پیوند عضو در انتظار دریافت عضو و پیوند در نگرانی به سر می برند . به همین دلیل و با هدف حل این مشکل بزرگ عهد کرده ایم تا با یاری خداوند ، بزرگترین و مجهزترین مرکز پیوند اعضاء خاورمیانه را به نام مرکز خیریه پژوهشی ، آموزشی ، درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینا ، در شیراز که همواره قطب پیشرفت های علمی کشور و پیشگام در ارایه خدمات نوین و پیشرفته پزشکی به بیماران نیازمند بوده است ایجاد کنیم . همت عالی ، خیراندیشی و مساعدت همه دوستداران علم و عمل و شیفتگان خدمات خیر و انسان دوستانه ، ما را در حسن انجام این مسؤولیت خطیر یاری خواهد کرد .