بازدید معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان ابوعلی سینا


: 2535

دکتر "علی بهادر" معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه دکتر "سید جلیل معصومی" معاون توسعه دانشگاه و جمعی از مدیران واحدهای مختلف دانشگاه (دکتر فصیحی نیا، دکتر فقیهی، دکتر توکلی، آقای کشاورز، آقای نصیری و آقای خادمی) امروز، پانزدهم مهر، از بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا بازدید کردند.

دکتر "علی بهادر" معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه دکتر "سید جلیل معصومی" معاون توسعه دانشگاه و جمعی از مدیران واحدهای مختلف دانشگاه (دکتر فصیحی نیا، دکتر فقیهی، دکتر توکلی، آقای کشاورز، آقای نصیری و آقای خادمی) امروز، پانزدهم مهر، از بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا بازدید کردند.

بیمارستان بوعلی

این مدیران ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان در جلسه ای به بحث و گقتگو در خصوص چالش ها و راهکارهای توسعه و بهبود بیمارستان پرداختند.

بیمارستان بوعلی

بیمارستان بوعلی

بیمارستان بوعلی

بیمارستان بوعلی