تشکیل اولین جلسه جراحان بخش پیوند اعضا بیمارستان ابوعلی سینا

تشکیل اولین جلسه جراحان بخش پیوند اعضا بیمارستان ابوعلی سینا

اولین جلسه جراحان بخش پیوند با حضور آقایان: دکتر "صلاحی" رییس بیمارستان ابوعلی سینا، دکتر "بهادر" دکتر "نیک اقبالیان" دکتر "شمسایی فر" دکتر "دهقانی" دکتر"منصوریان" دکتر "سنایی" امروز یکشنبه، شانزدهم مهر، در دفتر ریاست تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات مطروحه در جهت

  • پیشبرد اهداف و ارتقاء سطح بالندگی بخش مذکور
  • افزایش تعداد پیوند اعضاء
  • آموزش نیروهای متخصص در زمینه جراحی پیوند اعضاء

تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

پایان خبر.