استخدام 4 نیروی قراردادی (جدید)

آگهی پذیرش نیروی قراردادی

بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به     یک نفر نیروی پرستار            مسلط به زبان انگلیسی و عربی برای واحد بین الملل

                                                                     یک نفر نیروی روابط عمومی                

                                                                     یک نفر مددکار اجتماعی           با رشته مددکار اجتماعی

                                                           یک نفر تایپیست گزارشات تصویربرداری

بیمارستان نیاز دارد.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی بیمارستان ابوعلی سینا www.otc-booali.com  منو "استخدام" مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.