جراحی مغز و اعصاب

نام بخش جراحی مغز و اعصاب

نام لاتین :     Neurosurgery

 

 

مدیر گروه :     

مسئول بخش:

سوپروایزر:    

سرپرستار :  

تعدادتخت :  

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

  • مراقبت های قبل و بعد از جراحی ستون مهره ها و نخاع و انواع فتق های دیسک بین مهره ای ، ثابت کردن شکستگی های مهره ای ، نمونه برداری از مغز و اعصاب جراحی DBS