معرفی

افزايش روزافزون بيماران مبتلا به نارسايي اعضاي مهم وحياتي بدن مانند: کليه، کبد، قلب و لوزالمعده و نياز مبرم آنان به جايگزيني اين اعضاي نارسابااعضاء سالم به وسيله پيوند عضو, ايجاد مرکزپرظرفيت , مجهز و کارآمدي را براي پاسخ به نيازحياتي و عاجل اين توده عظيم بيماران الزامي و ضروري مي سازد. با وجود تلاش مستمر و شبانه روزي گروه پزشکي و پرستاري بخش پيونداعضاء بيمارستان نمازي شيراز , هنوز همواره تعداد زيادي ازبيماران نيازمند به پيوند عضو درانتظار دريافت عضو و پيوند درنگراني به سر مي برند. به همين دليل و باهدف حل اين مشکل بزرگ عهد کرده ايم تا با ياري خدا بزرگترين و مجهزترين مرکز پيوند اعضاء درخاورميانه را بنام مرکز پژوهشي , آموزشي , درماني پيوند اعضاء ابوعلي سينا در شيراز که همواره قطب پيشرفت هاي علمي کشور و پيشگام درارايه خدمات نوين و پيشرفته پزشکي به بيماران نيازمند بوده ا ست ايجاد کنيم همت عالي , خيرانديشي و مساعدت همه دوستداران علم و عمل و شيفتگان خدمات خير و انسان دوستانه , ما را در حسن انجام اين مسؤوليت خطير ياري خواهد کرد. مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني خيريه پيوند اعضاء (ابوعلي سينا) با بهره گيري از نام پزشک عاليقدر ايراني شيخ الرئيس ابوعلي سينا و به همت جمعي از موسسان، متخصصان و افراد نيکوکار در شهر زيباي صدراي شيراز بنا خواهد شد. به ياري خداوند بزرگ، اين مرکز به بزرگترين قطب پزشکي پيوند اعضاء در خاورميانه تبديل خواهد شد.  


دریافت برنامه استراتژیک دانشگاه ابو علی سینا