پیوند مغز استخوان

نام بخش:  پیوند مغزاستخوان

نام لاتین :  Bone Marrow Transplantation

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

بيمار کانديد پيوند ، قبل از انجام پيوند در بخش بستری می شود و هفته ها پس از پيوند تا زمان بهبودی نسبی ، خدمات مراقبتی از سوی تيم پرستاری و پزشکی به بيمار ارائه می شود . لازم به توضيح است که مراقبت از دهندۀ پيوند نيز در اين بخش انجام می شود .

در خلال زمان بستری ، از خدمات واحدهای جانبی از جمله مددکار اجتماعی کمک گرفته می شود .

 

توصیه‌های بخش پيوند مغز استخوان به مراجعین محترم :

- دادن اطلاع و آگاهی کامل به خانواده بیمار درباره پیوند مغز استخوان ، عوارض و نتایج حاصل از آن در موفقیت روند درمان بسيار کمک کننده است .

- توجه دقیق به کليه موارد آموزشی كه از طریق جزوه های آموزشی بخش یا توسط پرستاران به بیمار و خانواده وی ارائه می‌شود ، در حفظ سلامت پس از پيوند تأثيرگذار است .

- ملاقات با بیماران بخش ممنوع است و فقط در شرایط خاص با هماهنگی مسئول شیفت امكان پذیر است.