دفتر هماهنگی پیوند

مسئول دفتر : سیاوش غلامی

تلفن : 36474751-36474674-36474310-36125556-36125694

 

پرسنل دفتر هماهنگی پیوند :
 
ابراهیم فرهادی  Transplant Coordinator
ابوالحسن محسنی Transplant Coordinator
جاوید نجاری Transplant Coordinator
محمد علی شهنازی Transplant Coordinator
گلی مهرداد Transplant Coordinator
فاطمه زارع Transplant Coordinator
محبوبه دهقان Transplant Coordinator
حمیدرضا رفیعی
Analyst
بهاره خسروی Statistics
عصمت بشکول Secretary
زینب کاظمی Secretary
میثم غلامی Data Base