معاونت آموزشی

 

اهداف :  

اهداف معاونت آموزشی مرکز پیوند اعضاء ابو علی سینا ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمي، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی مرکز فراهم می آورد.

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثري در رتبه بندی و اعتبارسنجی این مرکز ایفا مي نماید.

استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.

 


 وظايف اين معاونت به شرح زير مي باشد :

  - تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آنها

- برقراري ارتباط با ساير مراكز آموزشي در داخل و خارج از كشور

- بررسي طرح ها در زمينه تغيير يا توسعه برنامه آموزشي

- نظارت بر واحد هاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي وظايف آنها

انجام کلیه امور اعضاء هیئت علمی (جذب،ارتقاء،ترفیع و ...

-
تدوین آئین نامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

- انتخاب و معرفی اساتید نمونه مرکز

- نظارت بر اجرای طرح استاد مشاور در دانشکده ها

بررسی امور مدیران آموزشی بیمارستان

- اخذ مجوز رشته هاي تحصيلي جديد

- رسيدگي و كسب اطلاع از وضعيت تحصيلي بورسيه ها

- اعطاي بورس ، جذب و استخدام كادر هيات علمي و متخصص

 

برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی مرکز در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز ، ارتقای توانمندی های پرسنل مرکز در زمینه برنامه ریزی آموزشی ، ارزشیابی ، روش های تدریس و یادگیری ، پژوهش در آموزش و مدیریت در حیطه آموزش بالینی ، هدایت کمیته های آموزشی ، بخش ها و کمیته های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی ، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری ، پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و اتخاذ راه کارهای موثر در کیفیت آموزش پزشکی