اتاق عمل و بیهوشی

گروه بیهوشی

نتایج آزمون شرکت کنندگان گروه شغلی بیهوشی به شرح ذیل و براساس نمره از 39 اعلام می گردد.

شایان ذکر است که بیمارستان براساس نیازهای خود نسبت به دعوت نفراتی که موفق به کسب نمره برتر شده اند جهت مصاحبه حضوری دعوت خواهد نمود و اسامی این افراد در آینده از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا خواهشمند است از تماس تلفنی یا پیگیری حضوری خودداری نمایید.

نتیجه آزمون بیهوشی

 

گروه اتاق عمل

نتایج آزمون شرکت کنندگان گروه شغلی اتاق عمل به شرح ذیل و براساس نمره از 40 اعلام می گردد.

شایان ذکر است که بیمارستان براساس نیازهای خود نسبت به دعوت نفراتی که موفق به کسب نمره برتر شده اند جهت مصاحبه حضوری دعوت خواهد نمود و اسامی این افراد در آینده از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا خواهشمند است از تماس تلفنی یا پیگیری حضوری خودداری نمایید.

نتیجه آزمون اتاق عمل