گروه های برق - تاسیسات و مهندسی پزشکی

گروه مهندسی مکانیک

باطلاع شرکت کنندگان در آزمون گروه شغلی مهندسی تأسیسات مکانیکی می رساند که نتایج آزمون این عزیزان به شرح ذیل اعلام می گردد.

همچنین بیمارستان از بین 14 نفر برتر در آزمون، با برگزاری مصاحبه حضوری نسبت به جذب نیروهای موردنیاز خود اقدام خواهد نمود .

اسامی پذیرفته شدگان مهندسی تاسیسات مکانیکی فایل PDF

 

گروه مهندسی برق

باطلاع شرکت کنندگان در آزمون گروه شغلی مهندسی تأسیسات برقی می رساند که نتایج آزمون این عزیزان به شرح ذیل اعلام می گردد.

همچنین بیمارستان از بین افرادی که موفق به کسب نمره (10) ده به بالا در آزمون شده اند؛ با برگزاری مصاحبه حضوری نسبت به جذب نیروهای موردنیاز خود اقدام خواهد نمود.

اسامی پذیرفته شدگان مهندسی تاسیسات برق فایل PDF

 

گروه مهندسی پزشکی

باطلاع شرکت کنندگان در آزمون گروه شغلی مهندسی تجهیزات پزشکی می رساند که نتایج آزمون این عزیزان به شرح ذیل اعلام می گردد.

همچنین بیمارستان از بین افرادی که موفق به کسب نمره (25) بیست و پنج به بالا در آزمون شده اند؛ با برگزاری مصاحبه حضوری نسبت به جذب نیروهای موردنیاز خود اقدام خواهد نمود.

اسامی پذیرفته شدگان مهندسی پزشکی فایل PDF