کمیته های بیمارستانی

كميته بهبود كيفيت

كميته دارو درمان تغذيه

كميته اخلاق پزشكي و رعايت موازين شرعي

کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات

كميته ايمني و سلامت(حفاظت فني، ايمني مادر و نوزاد، بهداشت محيط )

كميته كنترل عفونت

كميته مرگ و مير و آسيب شناسي

كميته مدیریت بحران و بلايا

كميته تحول اداري وكاركنان (پيشنهادها ، فرهنگي رفاهي، رضايتمندي كاركنان تحول اداري)

كميته آموزش(فراگیران ،كاركنان، بيماران و جامعه)

كميته تأمین رضایت خدمت گیرندگان

كميته اقتصاد سلامت

کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیماران