تاریخچه پیوند اعضاء

تاریخچه پیوند اعضا

هدف از پيوند،جايگزين کردن يا ترميم عضو صدمه‌ديده يا از کارافتاده در شخص گيرنده است. پيوند اعضا تاريخي طولاني دارد و حتي داستان‌هايي افسانه مانند درباره آن ها گفته شده است. محققان پیوند عضو در حیوانات و انسان ها را در قرن هجدهم تجربه کردند. در طول این سال ها شکست های بسیاری وجود داشت، اما اواسط قرن بیستم، دانشمندان موفق به انجام پیوند اعضای بدن شدند.

در قرن دوم پیش از میلاد یک طبيب هندی به نام ساشروتا سعی کرد تا پوست بینی بیماری را به‌ صورت اتوگراف (یعنی پیوند از شخص به خودش) ترمیم کند که موفقیت آن مشخص نیست. قرن‌ها بعد یک طبيب ایتالیایی موفق شد پیوند اتوگراف را به شکل موفقیت‌آمیز به انجام رساند او در پیوندهای بعدی سعی کرد این کار را به‌صورت آلوگراف (یعنی پیوند عضو یا بافت بین دو جاندار از یک گونه) انجام دهد که همه جراحی‌ها ناموفق بودند.

درنوشته های بزرگان و شخصیت های برجسته پزشکی قدیم ایران از جمله حکیم ابن سینا و اسماعیل جرجانی نیز اشاراتی وجود دارد که می تواند به عنوان اولین برداشت های مبهم از مسئله انتقال اعضاء باشد. ولی پیوند اعضاء به مفهوم مدرن و کنونی آن یعنی:

جایگزینی یک عضو با عضو مشابه

اولین پیوندهای موفق در ایران

   -    سال 1314 اولین پیوند قرنیه توسط دکتر شمس در بیمارستان فارابي تهران انجام شد.

   -