معرفی دفتر هماهنگی پیوند

وظایف تیم فراهم آوری اعضاء پیوندی و هماهنگی پیوند اعضاء

واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی و هماهنگی پیوند اعضاء، وابسته به بخش پيوند می باشد. که وظایف زیر به عهده این واحد می باشد:

  - هماهنگی انجام کلیه پيوندها از دهندۀ زنده

  - هماهنگی انجام کلیه پيوندها از جسد

  - هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیسیون پزشکی برای بیماران پیوندی

  - پیگیری ادامه درمان بیماران پس از پیوند از طریق کلینیک پیوند (انجام ازمایشات، تجویز و نحوه مصرف داروها)

  - و غیره


اعضاء تیم فراهم آوری اعضاء پیوندی و هماهنگی پیوند اعضاء