دفتر خدمات پرستاری

وظایف دفتر پرستاری

دفتر پرستاری زیر نظر مدیر پرستاری و با همکاری سوپروایزرهای آموزشی، بالینی و کنترل عفونت بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت، واحدهای مختلف درمانی (بخش ها و درمانگاه ها) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می‌نماید.

   - کنترل و نظارت عملکرد پرسنل پرستاری و آموزش به پرسنل و بیماران

   - راهنمایی و هدایت بیماران جهت بستری و اعزام به مراکز درمانی دیگر

   - اجرای قوانین اعتبار بخشی بر اساس ایمنی بیمار

   - و ....


اعضاء دفتر خدمات پرستاری