افراد و کارکنان پروژه

نام و نام خانوادگی سمت
استاد سید علی ملک حسینی مدیر عامل
استاد حشمت اله صلاحی ریاست بیمارستان
حاج نادر معینی قائم مقام مدیر عامل
حاج صمد نصیر آبادی رئیس بخش مالی و اداری
سیاوش غلامی مدیر دفتر هماهنگی پیوند اعضاء
سرکار خانم قبادی سر پرستار اتاق عمل پیوند
سرکار خانم راسخ سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه ( I .T.U )
سرکار خانم زمانی سرپرستار بخش یک پیوند اعضاء
سرکار خانم فریدونی سرپرستار بخش دو پیوند اعضاء
ابراهیم افروغ فناوری اطلاعات و ارتباطات
سید احسان مصباحی   تجهیزات پزشکی
محمد شریف غلامی مالی و حسابداری
سرکار خانم ابراهیمی بخش دیتا بیس
سرکار خانم اسفندیاری مسئول دفتر مجله پیوند

سرکار خانم گندمکار

مالی و حسابداری