مرگ مغزی

مرگ مغـــزی

مغز انسان و توانایی های آن در طول هزاران سالی که از پیدایش بشریت می گذرد باعث شگفتی خود انسان شده است. مغز همانند یک فرمانده ی با تجربه و آگاه به تمام مسائل پیرامونش، با دریافت کنش های محیط بیرون و درون، دستور فراکنش های مناسب با آن را صادر می کند.

یک برش طولی، مغز انسان را به دو نیم کره تقسیم می‌کند که به وسیله جسم پینه ای به هم متصل شده‌اند. با وجود شباهت بسیار زیاد و متقارن بودن ‌دو نیم کره، وظایف هر قشر متفاوت است. هر کدام از این نیمکره ها توسط دو شیار حقیقی و یک شیار فرضی به چهار قسمت تقسیم می شوند که عبارتند از : قسمت پیشانی ، قسمت آهیانه ، قسمت گیجگاهی و قسمت پس سری.