معرفی واحد مهندسی پزشکی

واحد مهندسی پزشکی

مسئول: مهندس احسان مصباحی

شماره تماس:

موقعیت: ظلع شمالی بیمارستان


این واحد به منظور مدیریت تجهیزات پزشکی با توجه به اصول اعتبار بخشی و استانداردها در بیمارستان ابوعلی سینا استقرار یافته است. وضعیت دستگاه ها به طور منظم توسط این واحد مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات کلیه تجهیزات توسط نرم افزار موجود در این واحد قابل ردیابی می باشد.

از مهمترین فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

   - حفظ و ارتقاء کیفیت عملکرد تجهیزات پزشکی

   - نظارت بر کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات

   - نظارت بر تعمیر تجهیزات در بیمارستان

   - آموزش و ارزیابی پرسنل در بکارگیری و استفاده از تجهیزات

   - بررسی درخواست های خرید و ارائه جدول مقایسه ای فنی تجهیزات جهت خرید