مرکز همودیالیز

بخش همودیالیز با زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع و ۸۰ تخت با اسکلت فلزی ۴ طبقه که با همت عالی آقای حاج رضا ابراهیمی و کمک سایر نیکوکاران و هیأت امناء مرکز ، در سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز دیالیز خاورمیانه به بهره برداری رسید . این واحد با تجهیزات پیشرفته پزشکی ، خدمات درمان ، دارو ، غذا و رفت و آمد بیماران را بطور رایگان بعهده گرفته است .


مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی

مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی

مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی

مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی

مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی

مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی

مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی