تخصص ها

رشته های تخصصی موجود در بیمارستان ابو علی سینا

 ارتوپدی

Orthopedy

بیهوشی

Anesthesiology

پاتولوژی

Pathology

پزشکی هسته ای

Nuclear medicine

جراحی عمومی

General surgery

جراحی کلیه و مجاری ادراری

Urology

جراحی مغزواعصاب

Neurosurgery

رادیوتراپی و آنکولوژی

Radiotherapy & Oncology

رادیولوژی

Radiology

زنان

Gynecology

طب فیزیکی و توانبخشی

Physical medicine & rehabilitation

طب کودکان

Pediatric medicine

عفونی

Infectious

قلب و عروق

Cardiology

مغز و  اعصاب

Neurology

طب داخلی 

 Internal medicine

طب اورژانس 

 Emergency medicine

 

 

رشته های فوق تخصصی موجود در بیمارستان ابو علی سینا

ایمنولوژی و آلرژی کودکان

Pediatric immunology and allergy

پیوند اعضاء

Solid organ transplantation

جراحی پلاستیک و ترمیمی

Plastic surgery

جراحی توراکس

Thorasic surgery

جراحی عروق

Vascular surgery

جراحی قلب

Cardiac surgery

جراحی کودکان

Pediatric surgery

داخلی خون و سرطان

Hematology & Oncology

داخلی غدد

Endocrinologist

داخلی کلیه

Nephrology

داخلی گوارش و کبد

Gastroenterology

عفونی کودکان

Pediatric infection

غددکودکان

Pediatric endocrinology

قلب کودکان

Pediatric cardiology

قلب و عروق

Cardiology

کلیه کودکان

Pediatric nephrology

گوارش و کبد کودکان

Pediatric gastroenterology

مغز و اعصاب کودکان

Pediatric neurology

نوزادان

Neonatology

سلول درمانی

Cell Therapy