ارزیابی و درمان بالینی

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :
ارائه خدمات درمانی به بیماران تحت نظر طب اورژانس و بستری بیمارانی که منتظر پذیرش در بخش های دیگر بیمارستان می باشند.