رادیو تراپی

رادیوتراپی :   Radiotheraphy

رئیس بخش :دکتر

مسئول بخش :

محل قرارگیری:

خدماتی که در این بخش ارائه میشود :

پرتو درمانی های گوناگون برای انواع تومورها

برنامه زمانی ارائه خدمات :

تمام روزهای هفته بجزء پنجشنبه وجمعه

قابل توجه:  بخش رادیوتراپی در تعطیلات رسمی نیز فعال می باشد .

روال ارائه خدمات به مراجعین :

انجام سیمولیشن وطراحی درمان در صورت نیاز قبل از پرتو درمانی ،مطابق دستور پزشک معالج