سنجش تراکم استخوان

نام واحد: مرکز سنجش تراکم استخوان

نام لاتین: Bone Densitometry Center 

رئیس بخش : دکتر

مسئول بخش :

 

 

محل قرارگیری: واحد تحقیقات پزشکی بالینی

تلفن داخلی :

تلفن مستقیم:

 

 

خدماتی که در این بخش ارائه می شود:

 

1-     سنجش تراکم استخوان ناحیه های

·        ستون فقرات (Spines)

·        لگن (Femur)

·        بازو( forearm)

·        دست ها (Hand)

·        تمام بدن ( Total Body)

2-     گزارش سنجش تراکم استخوان توسط اساتید محترم گروه داخلی

3-     گزارش شرح حال(History) مرتبط به پوکی استخوان

4-     گزارش روند تغییر تراکم استخوان بیمار(مقایسه با سنجش های قبلی بیمار)

5-     مشارکت در طرح های پژوهش مرتبط با پوکی استخوان

 

 

برنامه زمانی ارائه خدمات :

                                                                                       

روال ارائه خدمات به مراجعین :

مراجعین محترم پس از ارائه نسخه پزشک متخصص و انجام مراحل حسابداری می توانند در نوبت های تعیین شده ، ثبت نام کنند و مورد سنجش تراکم استخوان قرار گیرند.