سنجش گازهای خون

نام واحد:     سنجش گازهای خونی

نام لاتین:     Analysis Blood Gas

 

تلفن:          

 

سوپروایزر :

سرپرستار: 

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

  • چک کردن نمونه گازهای خون بیماران سرپایی ، اورژانس  و  بستری
  • آماده نمودن دستگاههای تنفس مصنوعی
  • وصل دستگاههای تنفس مصنوعی به بیماران
  • تنظیم دستگاههای تنفس مصنوعی