ضبط نوار قلب

نام واحد:   ضبط نوارقلب

نام لاتین:   ECG     

 

تلفن:          

سوپروایزر:  

سرپرستار:  

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

در این واحد امواج الکتریکی  قلب بر روی یک نوار  ضبط می شود .