اکو کاردیو گرافی

اکوکاردیوگرافی بزرگسالان

نام لاتین: Adult  Echocardiography

 

تلفن داخلی :

 

مدیر گروه :  دکتر

پزشک مسئول : دکتر

سوپروایزر :  

سرپرستار : 

 

خدماتی كه در این واحد ارائه می‌شود :

بوسیله اکوکاردیوگرافی ساختار و عملکرد قلب ارزیابی می شود. در این واحد، اکوکاردیوگرافی به دو روش از طریق قفسه سینه و از طریق مری (TEE)  انجام می شود.

 

آمادگی لازم : برای انجام اکوکاردیوگرافی از طریق مری (TEE) ، از 6 ساعت  قبل ناشتا باشید .

تذکر مهم : هنگام مراجعه به واحد اکوکاردیوگرافی، عکس قفسه سینه و جدیدترین نوارقلب خودرا به همراه داشته باشید.