سنگ شکن کلیه


 

نام واحد : سنگ شکن کلیه

نام لاتین : Electroshock wave lithotripsy

 

 

تلفن داخلی : 

 

مدیر گروه :  

پزشکان واحد :   

سوپروایزر :  

سرپرستار:

 

خدماتی كه در این واحد ارائه می‌شود :

در این واحد سنگ های کلیه با استفاده از تابش امواج از طریق یک دستگاه به گونه ای شکسته می شوند که قابل دفع گردند.

 

برنامه زمانی ارائه خدمات: 

 

نوبت دهی و پذیرش مراجعین : بیمار ابتدا بایستی توسط پزشکان متخصص کلیه و مجاری ادرار ویزیت شود و سپس با معرفی نامه پزشک ، برای گرفتن نوبت، به این واحد مراجعه کند.

 

  آمادگی لازم: از یک هفته قبل ، از خوردن داروهای آسپیرین ، ایندومتاسین ، پیروکسیکام و دیکلوفناک سدیم خودداری کنید.