روز ملی اهدای عضو

تــلاش در جهــت اضافــه شــدن روز ملــی اهــدای عضــو بــه تقویــم از دیگــر فعالیت هــای انجمــن اهداء عضو ایرانیان در اولیــن ســال بــوده اســت. وجــود یــک روز ملــی در تقویــم در هــر موضوعــی موجــب افزایــش و تمرکــز فعالیت هــا، توجــه دولــت، مســئولین و رســانه هــا و درنهایــت ایجــاد مــوج اطــلاع رســانی و کمــک بــه ارتقــای فرهنــگ مربوطــه در جامعــه خواهــد شــد.

بهتریــن روز بــه عنــوان روز ملــی اهــدای عضــو در ایــران روز اعــلام اجــازه و صــدور فتــوای حضــرت امــام خمینــی (ره) در پاســخ بــه اســتفتای جنــاب آقــای دکتــر فاضــل پــدر اهــدای عضــو ایــران از ایشــان در نظــر گرفتــه شــد. لــذا در سال 1395 نامــه ای توســط جنــاب آقــای دکتــر نوبخــت رئیــس هیــات مدیــره و جنــاب آقــای دکتــر فاضــل رئیــس هیــات امنــای انجمــن بــرای وزیــر محتــرم بهداشــت تهیــه شــد تا 31 از اردیبهشــت هــر ســال بــه عنــوان روز ملــی اهــدای عضــو در نظــر گرفتــه شــود.

خوشــبختانه بــا ارســال ایــن نامــه و نامــه دیگــری کــه جنــاب آقــای دکتــر ولایتــی در ایــن رابطــه نوشــته بودنــد و پیگیــری ایشان در جلســه مربوطــه، درخواســت وزیــر محتــرم بهداشت در شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی مطــرح شــد و روز 31 اردیبهشــت بــه عنــوان روز ملــی اهــدای عضــو در تقویــم ثبــت گردید.