آمار اهدای عضو و پیوند اعضا در جهان و ایران

   - جمعیت کشور: ۷۹.۶۸۶.۰۰۰ نفر

   - مرگ و میر ناشی از تصادفات:   ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۴ 

    - ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال  

   - تعداد قابل اهدا: ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ 

   - تعداد اهدا از مرگ مغزی در سال ۱۳۹۴: ۸۰۸ نفر

   - تعداد اهدا از مرگ مغزی در سال ۱۳۹۵: ۸۷۰ نفر

   - آمار متوسط رضایت گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان: ۷۰٪

   - تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: ۲۵۰۰۰ نفر 

آمار پیوند

گاه شمار و موارد انجام شده پیوند اعضاء در مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی ابوعلی سینا

آمار پیوند