وظایف دفتر پرستاری

دفتر پرستاری زیر نظر مدیر پرستاری و با همکاری سوپروایزرهای آموزشی، بالینی و کنترل عفونت بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت، واحدهای مختلف درمانی (بخش ها و درمانگاه ها) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می‌نماید.

- کنترل و نظارت عملکرد پرسنل پرستاری و آموزش به پرسنل و بیماران

- راهنمایی و هدایت بیماران جهت بستری و اعزام به مراکز درمانی دیگر

- اجرای قوانین اعتبار بخشی بر اساس ایمنی بیمار

- و ....