تاریخ تشکیل هیات امنا و

نام گذاری مرکز خیریه آموزشی پژوهشی درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا و

تفیض اختیار نمایندگی هیات امنا مرکز در تهران