جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پیوند اعضاء (پنج شنبه 21/ 10/ 96)

بدینوسیله از تمام اساتید، جراحان، فلوشیپ ها و اعضاء انجمن پیوند اعضاء ایران جهت شرکت در

- جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پیوند اعضاء

- بحث در مورد کاندیداتوری انتخابات انجمن و

- سمینار "اخلاق در پیوند"

که در تاریخ 1396/10/21 از ساعت 8:30 الی 12:30 در سالن همایش سازمان نظام پزشکی واقع در تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شانزدهم برگزار می گردد، دعوت بعمل می آید.

افرادی که عضو انجمن پیوند اعضاء ایران نیستند جهت ثبت نام به وب سایت www.ima-net.ir بخش "ثبت نام اعضا" مراجعه نماینـــد.