گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن پاتولوژی فارس برگزار می نماید.

سمینار علمی دو روزه و کارگاه عملی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

9 و 10 آذر ماه 1396

دارای امتیاز بازآموزی ثبت نام در محل سمینار